PŘÍPRAVA NA PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY NA OSMILETÁ GYMNÁZIA


 kurz je určen žákům 5. ročníku základních škol – 1. pololetí


I. pololetí 2024/25 — od 11. 9. do 18. 12. 2024 — 13 x 2 vyučovací hodiny.


Cena kurzu (13 x 2 hodiny): 4 600,- Kč

Přihlaste se již dnes! Kurzy se rychle plní.

Další důležité informace o kurzu:

I. cyklus kurzu k přijímacím zkouškám na osmiletá gymnázia:

 • středa od 11.09.2024 do 18.12.2024 (13 x 2 vyučovací hodiny) - od 17.20 do 18.50
 • Celkem 13 x 2 vyučovací hodiny v délce 90 minut (26 vyučovacích hodin) + 2 vyučovací hodiny českého jazyka a literatury zdarma.
 • Střídáme seminář z matematiky (7 x 2 vyučovací hodiny) - lichý týden
 • a seminář z českého jazyka a literatury (6 x 2 vyučovací hodiny) sudý týden + 1 x 2 vyučovací hodiny zdarma (celkem tedy rovněž 7 x 2 vyučovací hodiny).
 • Výuka probíhá ve skupinkách s individuálním přístupem vysoce kvalifikovaných lektorů.
 • Pravidelné testování - písemný test z českého jazyka a matematiky.
 • Střídavá výuka češtiny a matematiky = 4 600 Kč za oba předměty dohromady v I. cyklu.
 • Výukové a vlastní doplňkové materiály jsou u nás zdarma. 

 II. cyklus kurzu k přijímacím zkouškám navazuje ihned v týdnu od 02.01.2025 a končí v týdnu od 07.04.2025. Přednost v těchto kurzech mají žáci, kteří absolvují I. cyklus. Je jim vyhrazen stejný den a čas v dané skupině, kterou si vyberou pro I. cyklus.

Osnova kurzu — ČESKÝ JAZYK A LITERATURA

Absolvent našeho kurzu:

1) pravidla českého pravopisu

 • ovládá lexikální pravopis;
 • ovládá základy pravopisu morfologického (koncovky podstatných jmen a přídavných jmen tvrdých a měkkých);
 • ovládá základy pravopisu syntaktického (shoda přísudku s podmětem, psaní čárek v jednoduchých souvětích);

2) slovní zásoba, tvoření slov

 • postihne význam pojmenování v daném kontextu;
 • postihne význam známých přísloví, rčení, pořekadel, pranostik, doplní jejich chybějící část;
 • porovná významy pojmenování, rozliší slova významově nadřazená, podřazená, souřadná;
 • rozliší slova jednoznačná a mnohoznačná;
 • přiřadí k vybraným pojmenováním synonyma (slova souznačná) a antonyma (slova opačného významu);
 • rozezná slova citově zabarvená a zdrobněliny;
 • rozliší spisovné a nespisovné tvary slov, nahradí slovo nespisovné slovem spisovným;
 • rozezná slova příbuzná;
 • rozliší slovo, slabiku, hlásku (samohlásku, souhlásku, dvojhlásku);
 • orientuje se ve stavbě jednoduchých slov (kořen, část předponová a příponová, koncovka);

3) skladba

 • rozliší věty podle postoje mluvčího, správně zaznamená interpunkci na konci věty;
 • rozliší větu jednoduchou a souvětí, upraví větu jednoduchou na souvětí a naopak;
 • určí základní skladební dvojici (rozliší podmět holý a rozvitý, podmět vyjádřený, nevyjádřený a několikanásobný);
 • užívá vhodné spojovací výrazy, nahradí spojovací výraz v souvětí tak, aby smysl zůstal zachován;
 • přiřadí větný vzorec konkrétnímu větnému celku;
 • rozpozná větu uvozovací, rozliší řeč přímou a nepřímou;

4) tvarosloví

 • určí ohebné i neohebné slovní druhy (s výjimkou částic);
 • určí pád, číslo, rod a vzor podstatných jmen;
 • určí druh a vzor přídavných jmen;
 • určí mluvnické kategorie sloves (osoba, číslo, způsob, čas);
 • vyhledá složené tvary slovesa;

5) porozumění textu

 • prokáže porozumění textu včetně nepísmenných typů textu (tabulka, graf aj.);
 • vystihne nadpis textu na základě hlavní myšlenky textu;
 • rozliší podstatné informace od nepodstatných;
 • nalezne v krátkém textu klíčová slova a obsahové jádro sdělení;
 • posoudí úplnost či neúplnost jednoduchého sdělení;
 • porovná informace ze dvou zdrojů;
 • rozliší fakta a domněnky;
 • rozezná manipulativní prvky v reklamě nebo inzerci;

6) slohová výchova

 • seřadí ilustrace podle dějové posloupnosti;
 • uspořádá jednoduchý text podle textové návaznosti;
 • odhadne pokračování textu nebo doplní jeho předcházející část;
 • rozezná základní slohové útvary a žánry (blahopřání, dopis, dotazník, inzerát, návod k použití, oznámení, popis děje, popis pracovního postupu, popis předmětu, pozvánka, přihláška, vypravování, vzkaz, zpráva);
 • postihne vhodnost či nevhodnost užití jazykových prostředků (spisovných a nespisovných) vzhledem ke komunikační situaci;

7) literární výchova

 • používá elementární literární pojmy při jednoduchém rozboru literárních textů (próza, poezie, drama, verš, rým, přirovnání);
 • rozezná základní literární žánry (bajka, báseň, hádanka, komiks, pohádka, pověst, povídka, rozpočítadlo, říkanka);
 • rozliší literaturu uměleckou a věcnou;
 • rozliší umělecký text od neuměleckého, rozezná různé typy neuměleckých textů (publicistický text, populárně naučný text, slovník, encyklopedie).

Osnova kurzu — MATEMATIKA

Absolvent našeho kurzu:

1) Číslo a početní operace

 • pracuje s čísly v oboru přirozených čísel od jedné do miliardy a s nulou, používá zápis čísel v desítkové soustavě, rozumí pojmům jednotky, desítky, stovky (sta), tisíce, desetitisíce, statisíce, miliony a miliardy, cifra, jednociferné, dvojciferné až deseticiferné číslo, s porozuměním užívá rozvinutý zápis čísla v desítkové soustavě
 • užívá číselné osy k zobrazení a porovnávání čísel, rozumí pojmům větší, menší, je rovno, nerovná se, rovnost, nerovnost, o kolik, kolikrát, kolikrát více, kolikrát méně, n.sobným číslovkám dvakrát, třikrát atd. a užívá znaky rovnosti a nerovnosti
 • užívá zaokrouhlování na miliony, statisíce, desetitisíce, tisíce, sta a desítky, užívá operace sčítání, odčítání, násobení, dělení a aplikuje jejich vlastnosti (přednost operací, komutativnost a asociativnost sčítání a násobení), užívá závorky při výpočtech
 • pracuje s pojmy sčítání, odčítání, násobení, dělení, součet, součin, rozdíl a podíl; sčítanec, činitel, menšenec, menšitel, dělenec, dělitel, zbytek, dělení se zbytkem, dělení beze zbytku, rozliší sudá a lichá čísla
 • využívá písemné algoritmy sčítání, odčítání, násobení a dělení, písemně násobí až čtyřciferným činitelem, písemně dělí jednociferným nebo dvojciferným dělitelem, účelně propojuje písemné i pamětné počítání, zpaměti dělí a násobí deseti, stem a tisícem
 • modeluje a určí část celku, užívá s porozuměním pojmy polovina celku, třetina, čtvrtina atd., o polovinu více nebo méně (o třetinu, o čtvrtinu atd.), čte zápis zlomku, porovná, sčítá a odčítá zlomky se stejným jmenovatelem v oboru kladných čísel a pracuje s grafickým zobrazením celku a jeho částí
 • přečte zápis desetinného čísla a desetinné číslo znázorní na číselné ose, rozumí významu znaku minus (–) pro zápis celého záporného čísla a vyznačí jej na číselné ose
 • řeší a tvoří slovní úlohy na sčítání, odčítání, násobení a dělení s využitím matematizace reálné situace, provádí odhady, kontroluje výsledky, posuzuje reálnost výsledku, formuluje odpověď

2) Závislosti, vztahy a práce s daty

 • orientuje se ve struktuře času, užívá vhodné časové jednotky (sekunda, minuta, hodina, den, týden), jednotky hmotnosti (gram, kilogram) a další jednotky (viz geometrie) a  rovádí převody jednotek
 • vybírá z textu, schémat, tabulek a diagramů (sloupcový a kruhový) data podle zadaného kritéria (bez použití procent), třídí soubor objektů, podle zadání doplní chybějící  daje do strukturované tabulky, grafu, navrhne a použije tabulku k organizaci údajů a užitím schémat, tabulek a grafů řeší slovní úlohy

3) Geometrie v rovině a v prostoru

 • rozezná, načrtne a pojmenuje základní rovinné útvary: čtverec, obdélník, trojúhelník (obecný, rovnostranný, rovnoramenný a pravo.hlý), čtyřúhelník, pětiúhelník, šestiúhelník, kruh, kružnice, lomená čára, křivá čára, bod, přímka, úsečka, polopřímka, používá pojmy vrchol, strana
 • dodržuje zásady rýsov.n., používá pravítko s měřítkem, trojúhelník s ryskou a kružítko
 • narýsuje přímku, vyznačí polopřímku, úsečku, narýsuje různoběžky, vyznačí jejich průsečík, sestrojí k dané přímce rovnoběžku a kolmici vedoucí daným bodem, určí vzájemnou polohu dvou přímek v rovině: rovnoběžky, různoběžky, kolmice, narýsuje kružnici s daným středem a poloměrem, narýsuje čtverec, obdélník a trojúhelník, včetně pravoúhlého, užívá jednoduché konstrukce
 • rozezná osově souměrné rovinné útvary ve čtvercové síti a v praktických situacích, modeluje osově souměrné útvary ve čtvercové síti
 • měřením určí délku úsečky, používá jednotky délky (mm, cm, m, km) a převodní vztahy mezi nimi, určí graficky délku úsečky a lomené čáry, graficky porovná délky úseček, provádí odhad délky úsečky, srovnává délky úseček s využitím pomůcek a určí obvod mnohoúhelníku sečtením délek jeho stran
 • určí pomocí čtvercové sítě obsah čtverce, obdélníku, trojúhelníku a obrazců tvořenými
 • těmito rovinnými útvary, porovná a odhaduje obsahy rovinných útvarů a používá základní jednotky obsahu (cm2, m2 , km2), porovnává rovinné útvary stejného typu podle velikosti
 • rozezná a pojmenuje základní prostorové útvary (krychle, kvádr, koule, válec, kužel, jehlan), orientuje se v prostoru, rozezná obrazce při pohledu shora, zepředu, ze strany, modeluje rovinné i prostorové útvary, porovnává tělesa stejného typu podle velikost

4) Nestandardní aplikační úlohy a problémy

 • využívá úsudek při řešení slovních úloh a jednoduchých problémů, matematizuje reálné situace, pro řešení jednoduchých nestandardních situací objevuje a využívá jednoduché zákonitosti, zaznamenává situace pomocí schémat, k řešení problémů využívá grafickou interpretaci, formuluje odpověď.

Přihláška do kurzu

Níže prosím vyplňte přihlášku a zvolte si kurz, o který máte zájem.

 • Vyberte si požadovaný kurz, nebo kurzy
 • Příprava na přijímačky — čeština a matematika