PŘÍPRAVA NA PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY NA ČTYŘLETÁ GYMNÁZIA A STŘEDNÍ ŠKOLY 2024/25


kurz je určen žákům 9. ročníku základních škol


I.cyklus 2024/25 — od 9. 9. do 16. 12. 2024 — 13 x 2 vyučovací hodiny.


Cena kurzu (13 x 2 hodiny): 4 600,- Kč

Přihlaste se již dnes! Kurzy se začínají plnit.

Další důležité informace o kurzu:

I. cyklus kurzu k přijímacím zkouškám na střední školy a čtyřletá gymnázia:

 • pondělí od 09.09.2024 do 16.12.2024 (13 x 2 vyučovací hodiny) - od 15:45 do 17:15 - kapacita naplněna
 • pondělí od 09.09.2024 do 16.12.2024 (13 x 2 vyučovací hodiny) - od 17:20 do 18:50 
 • středa od 11.09.2024 do 18.12.2024 (13 x 2 vyučovací hodiny) - od 15:45 do 17:15 
 • pátek od 13.09.2024 do 20.12.2024 (13 x 2 vyučovací hodiny) - od 14.45 do 16.15
 • Vyberte si prosím jeden z nabízených kurzů a uveďte ho do přihlášky.

 • Celkem 13 x 2 vyučovací hodiny v délce 90 minut (26 vyučovacích hodin) + 2 vyučovací hodiny českého jazyka a literatury zdarma.
 • Střídáme seminář z matematiky (7 x 2 vyučovací hodiny) - lichý týden
 • a seminář z českého jazyka a literatury (6 x 2 vyučovací hodiny) - sudý týden + 1 x 2 vyučovací hodiny zdarma (celkem tedy rovněž 7 x 2 vyučovací hodiny).
 • Výuka probíhá ve skupinkách s individuálním přístupem vysoce kvalifikovaných lektorů.
 • Pravidelné testování - písemný test z českého jazyka a matematiky.
 • Střídavá výuka češtiny a matematiky = 4 600 Kč za oba předměty dohromady v I. cyklu.Výukové a vlastní doplňkové materiály jsou u nás zdarma. 

II. cyklus kurzu k přijímacím zkouškám navazuje ihned v týdnu od 02.01.2025 a končí v týdnu od 07.04.2025. Přednost v těchto kurzech mají žáci, kteří absolvují I. cyklus. Je jim vyhrazen stejný den a čas v dané skupině, kterou si vyberou pro I. cyklus.

Osnova kurzu — ČESKÝ JAZYK A LITERATURA

Absolvent našeho kurzu si osvojí:

1) pravidla českého pravopisu

 • ovládá lexikální, morfologický a syntaktický pravopis (včetně psaní interpunkce);

2) slovní zásoba, tvoření slov 

 • postihne význam pojmenování v daném kontextu; 
 • postihne význam známých přísloví, rčení, pořekadel, pranostik, doplní jejich chybějící část; 
 • nahradí slova přejatá českými ekvivalenty; 
 • rozliší původní i přenesený význam slova, rozpozná v textu ustálené slovní spojení, uvede jeho význam; 
 • porovná významy pojmenování, rozliší slova významově nadřazená, podřazená, souřadná; 
 • rozliší slova jednoznačná a mnohoznačná; 
 • přiřadí k vybraným pojmenováním synonyma a antonyma, rozezná homonyma; 
 • rozezná slova citově zabarvená a zdrobněliny; 
 • orientuje se ve vrstvách národního jazyka, rozliší spisovné a nespisovné jazykové prostředky (obecná čeština, jazykové prostředky hovorové a archaické, nářečí, slang, argot); 
 • rozezná slova příbuzná; 
 • rozliší slovo, slabiku, hlásku (samohlásku, souhlásku, dvojhlásku); 
 • určí způsob, kterým bylo slovo vytvořeno (odvozování, skládání, zkracování); 
 • orientuje se ve stavbě slov (předpona, kořen, přípona, koncovka); 

3) skladba 

 • rozliší věty podle postoje mluvčího, správně zaznamená interpunkci na konci věty; 
 • rozliší větu jednočlennou, dvoučlennou a větný ekvivalent; 
 • rozliší větu jednoduchou a souvětí, upraví větu jednoduchou na souvětí a naopak; 
 • určí základní i rozvíjející větné členy (podmět holý a rozvitý, vyjádřený, nevyjádřený, všeobecný; přísudek holý a rozvitý, slovesný, jmenný a jmenný se sponou; přívlastek postupně rozvíjející, shodný a neshodný, těsný a volný; předmět; doplněk; příslovečné určení místa, času, způsobu, míry, příčiny, účelu, podmínky, přípustky), rozezná několikanásobné větné členy; 
 • rozliší souvětí souřadné a podřadné, určí druhy vět vedlejších, určí poměr mezi souřadně spojenými větnými členy a mezi souřadně spojenými větami (slučovací, vylučovací, odporovací, stupňovací, příčinný, důsledkový);
 • přiřadí graf zaznamenávající syntaktické vztahy ve větě a souvětí konkrétnímu větnému celku; 
 • užívá vhodné spojovací výrazy, nahradí spojovací výraz v souvětí tak, aby smysl zůstal zachován; 
 • rozpozná větu uvozovací, rozliší řeč přímou a nepřímou, převede správně nepřímou řeč do řeči přímé a naopak; 
 • identifikuje nedostatky ve výstavbě větných celků, případně chybný větný celek opraví; 

4) tvarosloví 

 • určí ohebné i neohebné slovní druhy; 
 • určí pád, číslo, rod a vzor podstatných a přídavných jmen; 
 • určí druh přídavných jmen, zájmen a číslovek; 
 • ovládá stupňování přídavných jmen a příslovcí; 
 • určí pád, číslo a rod zájmen a číslovek; 
 • určí mluvnické kategorie sloves (osoba, číslo, způsob, čas, slovesný rod a vid); 
 • vyhledá složené tvary slovesa; 
 • rozliší příslovečnou spřežku a správně ji napíše; 
 • rozliší spojky souřadicí a podřadicí, správně je užívá při tvorbě souvětí; 
 • utvoří správný tvar slova podle zadaných tvaroslovných kategorií; 
 • nalezne v daném kontextu chybný tvar slova, případně ho opraví; 
 • porozumění textu 
 • prokáže porozumění textu včetně nepísmenných typů textu (tabulka, graf aj.); 
 • rozezná hlavní myšlenku textu; 
 • vystihne nadpis textu na základě hlavní myšlenky textu; 
 • rozliší podstatné informace od nepodstatných; 
 • nalezne v textu klíčová slova a obsahové jádro sdělení; 
 • posoudí úplnost či neúplnost sdělení; 
 • porovná informace z různých zdrojů; 
 • odliší fakta od domněnek, názorů, hodnocení autora (objektivní a subjektivní sdělení); 
 • rozezná v textu prvky manipulace a nadsázky; 

6) slohová výchova 

 • uspořádá text podle textové návaznosti; 
 • odhadne pokračování textu nebo doplní jeho předcházející část; 
 • rozliší základní slohové postupy, rozezná hlavní funkci a účel textu; 
 • rozezná základní slohové útvary a žánry (blahopřání, osobní a úřední dopis, diskuse, dotazník, e-mail, charakteristika, inzerát, líčení, návod k použití, objednávka, oznámení, popis děje, popis místa, popis pracovního postupu, popis předmětu, pozvánka, přihláška, referát, reklamní text, úvaha, výklad, výpisek, vypravování, vzkaz, zpráva, žádost, životopis); 
 • respektuje charakter komunikační situace (najde slovo nevhodně užité vzhledem k dané komunikační situaci a nahradí je vhodnějším); 
 • posoudí, který text je vzhledem k dané komunikační situaci vhodnější;

7) literární výchova 

 • používá elementární literární pojmy při jednoduchém rozboru literárních textů (téma, kompozice, próza, poezie, postava, verš, volný verš, rým, rytmus, metafora, personifikace, přirovnání, kontrast); 
 • orientuje se v literárních druzích (lyrika, epika, drama); 
 • rozezná základní literární žánry (anekdota, báje, bajka, balada, báseň, epigram, epos, hádanka, komedie, komiks, legenda, pohádka, pověst, povídka, román, romance, rozpočítadlo, říkanka, tragédie, nonsensová, dobrodružná a humoristická literatura, literatura fantasy a sci-fi, ústní lidová slovesnost); 
 • rozliší literaturu uměleckou a věcnou; 
 • rozliší umělecký text od neuměleckého, rozezná různé typy neuměleckých textů.

Osnova kurzu — MATEMATIKA

Absolvent našeho kurzu:

1) Číslo a proměnná 

 • rozlišuje pojmy umocňování a odmocňování, určuje zpaměti druhou mocninu čísel 1–15 a druhou odmocninu těchto mocnin, určuje mocniny čísel 10, 100, 1 000, desetiny, setiny a tisíciny a odmocniny těchto mocnin, určuje písemně druhou mocninu přirozených a desetinných čísel, ovládá pravidla pro umocňování a odmocňování zlomku a součinu dvou čísel, určuje hodnotu číselného výrazu s druhou mocninou a odmocninou, využívá geometrický význam druhé mocniny v praxi 
 • objasní a používá základní pojmy finanční matematiky (jistina, úroková míra, úrok, úrokovací doba, daň, inflace), vypočítá úrok z vkladu za jeden rok a daň z úroku, získá základní informace o půjčkách a úvěrech, řeší aplikační úlohy na procenta 
 • vysvětlí pojem proměnná, výraz s proměnnou, člen výrazu, rovnost dvou výrazů, jednočlen, mnohočlen, zapíše slovní text pomocí výrazů s proměnnými (a opačně), vypočte hodnotu výrazu pro dané hodnoty proměnných, provádí početní operace (sčítání, odčítání, násobení) s mnohočleny, kde výsledný mnohočlen je nejvýše druhého stupně, provádí rozklad mnohočlenu na součin pomocí vytýkání, umocní dvojčleny a rozloží dvojčleny na součin pomocí vzorců (a + b)2, (a – b)2, a2 – b2, určí hodnotu výrazu 
 • řeší lineární rovnice pomocí ekvivalentních úprav a provádí zkoušku správnosti řešení rovnice, rozhodne, má-li rovnice jedno řešení, nekonečně mnoho řešení, nebo nemá řešení, sestaví rovnici ze zadaných údajů slovní úlohy 
 • řeší soustavu dvou rovnic se dvěma neznámými metodou dosazovací a sčítací, řeší slovní úlohy z praxe, provede rozbor úlohy, pro řešení zvolí známý algoritmus nebo řeší úlohu úsudkem, provede zkoušku správnosti řešení 
 • matematizuje reálné situace užitím rovnic, při řešení úloh označí neznámou, sestaví a vyřeší rovnici, posoudí reálnost výsledku a ověří ho zkouškou do zadání 
 • 2 Závislosti, vztahy a práce s daty 
 • používá s porozuměním základní statistické pojmy (statistický soubor, statistický znak, statistické šetření), určí četnost, aritmetický průměr, používá výsledky jednoduchého statistického šetření, zvolí vhodnou tabulku a vhodný diagram k jejich znázornění, k reprezentaci dat volí vhodný typ grafu 
 • posoudí typ závislosti mezi dvěma veličinami (přímá, nepřímá úměra, lineární funkce), uvede příklady z běžného života, určí hodnoty funkce, vyjádří přímou a nepřímou úměrnost a lineární funkci tabulkou, rovnicí a grafem, odhalí funkční vztah v textu úlohy, využívá znalostí o funkcích k řešení praktických úloh 

3) Geometrie v rovině a prostoru 

 • provádí rozbor dané situace pomocí náčrtku, využívá potřebnou matematickou symboliku a posuzuje reálnost získaného výsledku 
 • používá s porozuměním pojmy odvěsna a přepona v pravoúhlém trojúhelníku, pomocí Pythagorovy věty počítá délky stran v pravoúhlém trojúhelníku, aplikuje Pythagorovu větu v tělesech (výpočet délky hrany, tělesové a stěnové úhlopříčky v kvádru a krychli), řeší praktické úlohy s využitím Pythagorovy věty 
 • definuje a sestrojí kružnici a kruh s daným poloměrem nebo průměrem a středem v daném bodě, určí vzájemnou polohu kružnice a přímky (tečna, sečna, vnější přímka), vzájemnou polohu dvou kružnic, průsečíky a body dotyku 
 • účelně používá přibližnou hodnotu čísla π (desetinné číslo, zlomek), vypočítá obvod a obsah kruhu a délku kružnice pomocí vzorců 
 • pomocí množiny všech bodů dané vlastnosti charakterizuje osu úhlu, osu úsečky a sestrojí je, využívá Thaletovu kružnici při řešení úloh, sestrojí tečnu ke kružnici z bodu vně kružnice, narýsuje kružnici opsanou a vepsanou trojúhelníku 
 • dodržuje zásady rýsování, používá pravítko s měřítkem, trojúhelník s ryskou, kružítko a úhloměr 
 • sestrojí rovinné útvary dle zadaných prvků, při řešení konstrukční úlohy provádí rozbor úlohy, náčrt, diskusi o počtu řešení, zapisuje postup konstrukce s využitím matematické symboliky (případně ji kombinuje se slovním vyjádřením) 
 • rozlišuje shodné a podobné rovinné útvary, určí poměr podobnosti z rozměru útvaru a na základě poměru podobnosti určí rozměry útvarů, využívá věty o podobnosti trojúhelníků (věta sss, uu, sus) 
 • charakterizuje jehlan a kužel, načrtne a sestrojí jehlan ve volném rovnoběžném promítání, zobrazí těleso při pohledu shora, zepředu, zdola, zprava atd., využívá při řešení úloh metrické a polohové vlastnosti jehlanu a kužele, odhaduje a vypočítá objem a povrch jehlanu a kužele, narýsuje síť jehlanu a kužele 
 • charakterizuje rotační válec, odhaduje a vypočítá objem a povrch válce, načrtne a sestrojí síť válce 
 • řeší aplikační slovní úlohy s využitím osvojených znalostí o válci a kouli, při řešení úloh provede rozbor úlohy a náčrt, vyhodnotí reálnost výsledků 
 • využívá měřítko mapy (plánu) a podobnost při řešení slovních úloh k určení skutečných rozměrů a naopak 

4) Nestandardní aplikační úlohy a problémy 

 • řeší úlohy úsudkem a zapisuje a zdůvodní způsob řešení 
 • při řešení jednoduchých praktických problémů a modelových situací užívá i standardních algoritmů, např. užití rovnic 
 • řeší jednoduché strategické a kombinatorické úlohy bez použití kombinatorických vzorců 
 • při řešení netradičních geometrických úloh užívá prostorové představivosti, modelů, náčrtků, schémat apod. 
 • užívá komplexních poznatků a dovedností z různých tematických a vzdělávacích oblastí 

Přihláška do kurzu

Níže prosím vyplňte přihlášku a zvolte si kurz, o který máte zájem.

 • Vyberte si požadovaný kurz, nebo kurzy
 • Příprava na přijímačky — čeština a matematika